Zasady dyplomowania

Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych zostały zawarte w: 

Zasadach prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w KNEiS

Wymaganiach edytorskich dla prac dyplomowych

Obszarach tematycznych seminarium dyplomowego

Zestawy pytań z teorii ekonomii na egzaminy dyplomowe -załączony plik 

Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość

Zarządzenie nr 52/2021 Rektora PW z dnia 9/06/2021 w sprawie sposobu sporządzania w Politechnice Warszawskiej suplementu do dyplomu, odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim i angielskim oraz duplikatów

Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie nr 63/2023 Rektora PW z dnia 25/10/2023 zmieniające zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW w sprawie dokumentacji procesu  dyplomowania w systemie USOS APD w w Politechnice Warszawskiej

Terminy oraz wymagane dokumenty 2023/2024

Informacje dla dyplomantów – prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami i ich załącznikami

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. zaliczenie:

  • wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, w tym zdanie egzaminu z języka obcego,
  • praktyk;

2. zamieszczenie w systemie USOS-APD:

  • streszczenia w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
  • słów kluczowych w języku polskim i angielskim w wersji tekstowej,
  • pracy dyplomowej w pliku pdf;

3. złożenie, po wystawieniu w systemie USOS- APD opinii promotora, elektronicznego Podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w systemie USOSweb (moduł Podania ePW);

4. złożenie co najmniej 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego:

  • ewentualne zaświadczenia do suplementu o działalności społecznej w PW, pracach naukowych i organizacyjnych w kołach naukowych, czynnym udziale w organizacjach studenckich PW;
  • strony tytułowej pracy dyplomowej zawierającej tytuł pracy w języku polskim i w języku angielskim opatrzonej podpisem promotora (w przypadku nadania pracy dyplomowej statusu pracy "utajnionej").

Utajnianie pracy dyplomowej

W przypadku konieczności utajnienia pracy dyplomowej należy złożyć wniosek o nadanie pracy dyplomowej statusu praca „utajniona” (wniosek składa student lub promotor) skierowany do Dyrektora. W przypadku utajnienia pracy w wyniku rozstrzygnięcia Dyrektora praca dyplomowa jest wprowadzana do systemu USOS-APD zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych. W przypadku utajnienia pracy dyplomowej nie udziela się licencji na upublicznienie pracy. Dodatkowo należy złożyć w Sekretariacie stronę tytułową pracy dyplomowej zawierającą tytuł pracy w języku polskim i w języku angielskim opatrzoną podpisem promotora.

Suplement 

Najpóźniej 3 dni przed dniem egzaminu dyplomowego należy sprawdzić suplement w systemie USOSweb, zaakceptować suplement w systemie USOSweb i przekazać suplement poprzez system USOSweb (USOSweb: zakładka "Dla studentów" – "Suplementy") zgodnie z  instrukcją. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy je zgłosić do Sekretariatu przed zaakceptowaniem suplementu poprzez system.

Podczas akceptacji w systemie suplementu należy wyrazić /bądź nie zgodę na  udzielenie licencji Politechnice Warszawskiej.

Dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu w tłumaczeniu na język obcy

W przypadku chęci otrzymania odpisu dyplomu w języku angielskim lub innym języku lub odpisu suplementu w języku angielskim należy najpóźniej 3 dni przed dniem egzaminu dyplomowego złożyć deklarację poprzez system USOSweb (USOSweb: zakładka "Dla studentów" – "Suplementy") zgodnie z  instrukcją.

e-Obiegówka i ankieta Biura Karier

Elektroniczna karta obiegowa oraz ankieta Biura Karier jest dostępna w systemie USOSweb (zakładka "Dla wszystkich" - "Obiegówki"). Należy sprawdzić stan zobowiązań wobec Uczelni.

Wznawianie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego

W przypadku wznawiania studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego należy skontaktować się z Sekretariatem w celu uzyskania wytycznych i złożyć wniosek o wznowienie studiów.

Zaświadczenie o ukończeniu studiów

Zgłoszenia konieczności wystawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów należy dokonać najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Formularze do pobrania

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych do pobrania z apd.usos.pw.edu.pl/

Wzór wniosku o korektę tematu pracy dyplomowej

Wzór wniosku o zmianę tematu pracy dyplomowej

Oświadczenie do egzaminu dyplomowego na odległość zał. Nr 2 do zarządzenia 99/2020

Oświadczenie o zatrzymaniu legitymacji

Wniosek studenta o nadanie pracy dyplomowej statusu utajniona

Wniosek o nadanie pracy dyplomowej klauzuli tajności

Pełnomocnictwo szczególne (upoważnienie)