Opłaty

UWAGA !!!

Informujemy, iż wszelkich opłat związanych ze studiami począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do Sekretariatu KNEiS

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów proszone są o zapoznanie się z instrukcją pokazującą jak uzyskać informację o numerze konta.

Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Formularze