Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

 

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym.
 • po zalogowaniu się na własne konto:
 • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
 • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.

Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, aby uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

 

Opinia studentów o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1)     na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)     poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

Projekt pilotażowy KRPUT

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zaprasza studentów i studentki do zgłaszania się do projektu pilotażowego, w którym wyznaczona grupa studentów weźmie udział w symulacji pracy Rady Unii Europejskiej.

 

Studenci powinni mieć bardzo dobrą orientację w funkcjonowaniu Unii Europejskiej i komunikatywną znajomość j. angielskiego (przynajmniej poziom B2). Szczegóły znajdą tutaj 

 

CV i listy motywacyjne należy przesłać na adres mailowy Grzegorz.Robak@pw.edu.pl do 28 października 2022 r. do godz. 15:00.

ekurs Przysposobienie biblioteczne

Termin realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii rozpocznie się o godz. 12:00 w dniach 14 -17 października 2022 r.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW można znaleźć bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przepisania zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2022/2023

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do dnia 30 września 2022 r. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w zakładce „Dla studentów” sekcja „Rozliczenia”) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl) oraz Terminarz opłat_niestacjonarne_cykl 2022Z / Aktualności Dziekanatu / Dziekanat / Studenci / Files / Media - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 8 października 2022 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) oraz w systemie USOSweb (zakładka MÓJ USOSWEB) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl na tydzień przed 1 zjazdem.

Do dnia 14 października 2022 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212 lub 213) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w dalszych zajęciach dydaktycznych. W przypadku osób, dla których termin badania został wyznaczony po wskazanych terminie prosimy o przesłanie informacji z terminem wyznaczonego badania na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 3672152, 607 562 301,

e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek).
  W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r. decyzją nr 5/2022 Dziekana Wydziału BMiP z dnia 7 września 2022 r. ustanowiono godziny wolne od zajęć dydaktycznych w tym dniu w czasie od godz. 8:00 do godz. 20:00.
 • Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .
 • Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl,  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 3 października 2022 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
 • Do dnia 3 października 2022 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 214) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Więcej aktualności..