Badania lekarskie

Student ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku. Badania lekarskie muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Badania ze skierowaniem wydanym przez Uczelnię, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi student. Szczegóły związane z badaniami wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy pod linkiem Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (mwomp.pl)