Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że jako ubezpieczyciel wybrana została firma PZU S.A.

Ubezpieczenie będzie zawarte na następujących warunkach:

  1. Okres ubezpieczenia: 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r.
  2. Objęci ubezpieczeniem: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
  3. Suma ubezpieczenia na osobę: 65 000 zł
  4. Składka roczna płatna jednorazowo za osobę obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy: 60 zł
  5. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na terytorium RP oraz za granicą. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie, którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki, jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie nauki, pracy, w drodze do i ze szkoły, jak również w życiu prywatnym, w kraju i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju i wyłącznie w złotych. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wynikłe w czasie udziału w zajęciach wychowania fizycznego (w tym zajęcia na basenie), wyjazdach na zajęcia terenowe, praktykach (np. zakłady przemysłowe, fabryki itp.), zajęciach w klubach i zespołach studenckich, zajęciach w ramach kół naukowych, różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i rozrywkowych oraz innych.

Pobieranie składki:

Studenci, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia proszeni są o opłacenie składek w terminie do dnia 30 listopada br. Osoby dokonujące wpłat proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki. Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.

Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW Oddział w Płocku o numerze:

74  1240  1053  5111  7000  0010  0091