Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2023/2024

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do dnia 30 września 2023 r. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w zakładce „Dla studentów” sekcja „Rozliczenia”) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl) oraz terminarz opłat_niestacjonarne_ZIMA_23_24 / Aktualności Dziekanatu / Dziekanat / Studenci / Files / Media - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 7 października 2023 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) oraz w systemie USOSweb (zakładka MÓJ USOSWEB) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl na tydzień przed 1 zjazdem.

Do dnia 6 października 2023 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212 lub 214) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w dalszych zajęciach dydaktycznych. W przypadku osób, dla których termin badania został wyznaczony po wskazanych terminie prosimy o przesłanie informacji z terminem wyznaczonego badania na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 3672152, 607 562 301,

e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).