Opłaty

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia
opłaty_2022
  • Osoby skreślone z listy studentów, a następnie wznowione na studia wnoszą opłaty za studia zgodnie z obowiązującą decyzją Rektora PW właściwą dla danego roku akademickiego, którego dotyczy decyzja o wznowieniu studiów.
  • Osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej (w tym osoby przyjęte na studia w tym okresie, które będą powtarzać rok/semestr w roku akademickim 2022/2023 (bez przerwy w studiowaniu)) - podstawą naliczenia opłaty dla tych osób będzie wysokość opłat określona w decyzji wydanej na rok akademicki 2022/2023.
  • Osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (w tym osoby przyjęte na studia w tym okresie, które będą powtarzać rok/semestr w roku akademickim 2022/2023 (bez przerwy w studiowaniu)) - podstawą naliczenia opłaty dla tych osób będzie wysokość opłat określona w decyzji na dany rok akademicki, w którym rozpoczęli studia.

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe
Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Terminarz i zasady wnoszenia opłat 

Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia