11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

W dniach 26 – 29 września 2016 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku miała miejsce konferencja naukowa - 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, zorganizowana przez Instytut Chemii PW w Płocku. Współorganizatorem seminarium było Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT). 

Głównymi sponsorami tego wydarzenia naukowego byli: Urząd Miasta Płocka i Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Politechniki Warszawskiej Profesor Jan Szmidt oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Seminaria im. Prof. St. Bretsznajdera organizowane są przez płocki ośrodek Politechniki Warszawskiej cyklicznie od 1977 roku. Ich tematyka obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane z zastosowaniami różnych metod analizy termicznej i kalorymetrii w badaniach dotyczących zarówno chemii organicznej i nieorganicznej. Komitet Naukowy i Honorowy seminarium stanowili przedstawiciele nauki z kraju i z zagranicy, zaś Komitet Organizacyjny - przedstawiciele pracowników Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była Profesor Barbara Pacewska.

W pierwszym dniu obrad uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Prorektor Politechniki Warszawskiej Prof. Janusz Zieliński. Pierwszy wykład pt.: „Company overview, existing situation and future trends” wygłosił Pan Piotr Baranowski z PKN ORLEN S.A.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z kraju i z zagranicy (z Bułgarii, Czech, Litwy, Rosji, Serbii, Słowacji i Węgier). Zaprezentowano łącznie 122 prac naukowych, których streszczenia wydrukowane zostały w materiałach konferencyjnych. Połowę referatów wygłosili przedstawiciele nauki z zagranicy. Wzorem lat ubiegłych, planuje się wydanie specjalnego numeru Journal of Thermal Analysis and Calorimentry, w którym po dwóch niezależnych recenzjach wydrukowane zostaną wybrane pełne publikacje prac prezentowanych na seminarium. Edytorem specjalnego numeru Journal of Thermal Analysis and Calorimentry będzie Prof. Barbara Pacewska.