Deklaracja dostępności

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (Politechnika Warszawska) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pw.plock.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji niniejszej strony internetowej: 2014-02-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-25

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-02

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Kruszewski, Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych.

 • e-mail kontaktowy: kamil.kruszewski@pw.edu.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

email: niepelnosparwni.bss@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1315,

telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GMACH GŁÓWNY I DYDAKTYCZNY

Gmach Główny oraz Gmach Dydaktyczny znajdują się przy ulicy Łukasiewicza 17. W pobliżu budynków znajdują się przystanki autobusowe Orlen Arena oraz Jaśminowa.

Przy budynku wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Brama i furtka w ogrodzeniu Gmachu Głównego są dostępne dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne dostanie się na teren budynku. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z podjazdu, a dodatkowo zamontowany jest dzwonek, który można użyć w razie potrzeby.

W budynku znajduje się jeden dźwig osobowy, który obsługuje wszystkie trzy piętra. Budynek oraz wszystkie jego pomieszczenia są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pomiędzy budynkiem administracyjnym a dydaktycznym znajduje się pochylnia przystosowana dla osoby z niepełnosprawnością. Wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a.

GMACH MECHANIKI

Gmach Mechaniki znajduje się przy Al. Jachowicza 2. Przystanek autobusowy Stanisławówka znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Brama i furtka w ogrodzeniu budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajduje się podjazd oraz jeden dźwig osobowy, który obsługuje wszystkie piętra. Budynek oraz wszystkie jego pomieszczenia są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parterze znajduje się pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a. Przed budynkiem wydzielono trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

CENTRALNE LABORATORIUM MECHANIKI I BUDOWNICTWA

Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa znajduje się przy Al. Jachowicza 2/4, w pobliżu przystanku autobusowego Stanisławówka. Brama i furtka w ogrodzeniu budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, a wejście od tyłu budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy ani pochylni. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na parterze są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wszystkie drzwi wewnętrzne oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a. Przed budynkiem wydzielono trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

HALA SPORTOWA

Hala Sportowa zlokalizowana jest przy ul. 7 Czerwca 1991 r. Nr 3, w pobliżu przystanku autobusowego Siennickiego. Brama i furtka w ogrodzeniu budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wokół budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych. Hala jest budynkiem parterowym, bez pochylni. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w szatni hali mają odpowiednią powierzchnię, lecz brakuje w nich poręczy.

DOM STUDENCKI WCZEŚNIAK

Dom Studenta „Wcześniak” znajduje się przy ul. Dobrzyńska 5, 100 metrów od przystanku autobusowego Skłodowskiej. Brama i furtka w ogrodzeniu budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wokół budynku wydzielono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się trzy dźwigi osobowe oraz jeden pokój z łazienką przystosowany do zamieszkania przez osobę z niepełnosprawną. Wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a.