Kultura

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku od 2003 r. działa Akademickie Centrum Kultury. W skład ACK wchodzi Zespół Tańca Ludowego „Masovia”, o statusie amatorskim, prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca. W ACK działa Rada Artystyczna, w której skład wchodzą muzycy, chórmistrzowie i choreografowie pracujący w ACK. Zadaniem Rady jest wytyczanie planów artystycznych i ich realizacja oraz dbanie o wysoki poziom artystyczny ACK. ACK podlega z-cy kanclerza PW ds. Filii w Płocku, nadzór merytoryczny nad działalnością sprawuje prodziekan ds. studenckich. Zakres działania Akademickiego Centrum Kultury obejmuje:

  • poznawanie i reprezentowanie tradycji narodowych i folklorystycznych,
  • reprezentowanie studenckiego ruchu kulturalnego Filii w Płocku w kulturalnych wydarzeniach w kraju i za granicą,
  • udział w ogólnouczelnianych uroczystościach Filii w Płocku,
  • udział w uroczystościach uświetniających sesje, konferencje, sympozja organizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne Filii w Płocku, koła itp. działające w Filii,
  • udział, za zgodą prodziekana ds. studenckich, w uroczystościach zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne oraz w festiwalach krajowych i zagranicznych,
  • rozwijanie wśród członków ACK umiejętności artystycznych oraz zachęcanie ich do uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich,
  • rozwijanie umiejętności członków ACK z zakresu śpiewu i tańca w formie ćwiczeń, prób i warsztatów,
  • prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.

Od lipca 2013 r. funkcję Kierownika ACK pełni p. Małgorzata Grabowska-Panek.

Więcej informacji o ACK