Nauka

Rolą studenckich organizacji naukowych jest zrzeszanie studentów, którzy oprócz wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie normalnego toku studiów, chcieliby dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe znajomości i umiejętności. Oprócz statutowych prac naukowo-badawczych, zajmują się one m.in. pozyskiwaniem funduszy na swoją działalność pozanaukową, organizacją wycieczek czy pokazów.

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku działa 7 kół naukowych zajmujących się różnorodną tematyką zarówno naukową jak i pozanaukową. Są to:

7 kół naukowych tworzy wspólnie Studenckie Centrum Nauki, które realizuje dodatkowo następujące cele:

  • współtworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi w Politechnice Warszawskiej, polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami o charakterze podobnym do SCN;,
  • wspieranie rozwoju kół naukowych działających w PW Filii w Płocku,
  • pozyskiwanie funduszy na działalność kół naukowych działających w PW Filii w Płocku,
  • zrzeszanie oraz integrowanie członków kół naukowych działających w PW Filii w Płocku,
  • propagowanie działalności naukowej wśród studentów oraz promowanie zespołowych form pracy.
Siedziba SCN
ul. Jachowicza 2/4 09-400 Płock pok. 71
Zarząd
Przewodniczący    
Zastępca Przewodniczącego    
Sekretarz/Skarbnik    
Opiekunowie
  dr inż. Cezary Wiśniewski cezary.wisniewski@pw.edu.pl