Uchwała Rady Kolegium dotycząca analizy dokumentów kandydatów

Uchwała  nr 99/2012-2016 Rady Kolegium KNEiS PW  z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia elementów uwzględnianych przy analizie dokumentów  w końcowej części procedury zróżnicowanej klasyfikacji  kandydatów  na studia drugiego stopnia.

Działając na podstawie Statutu PW §58 ust.2 pkt.5,  Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 300/XLVIII/2015 z dnia 20 maja 2015 ( załącznik nr 3) Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  na wniosek  Komisji Rekrutacyjnej KNEiS  przyjmuje następujące elementy szczegółowe uwzględniane przy analizie dokumentów w końcowej części procedury zróżnicowanej klasyfikacji kandydatów.

  • W pierwszej kolejności analizowane będą  dokumenty kandydatów z dyplomem licencjackim kierunku ekonomia.   Wyznacznikiem klasyfikacji będzie  wynik studiów. Jeżeli liczba kandydatów z jednakowym wynikiem studiów jest większa niż liczba wolnych miejsc wówczas o przyjęciu decyduje średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie ocen z trzech następujących przedmiotów : mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria.
  • Jeśli po przeprowadzeniu klasyfikacji wg. zasad zawartych w pk. 1 są wolne miejsca wówczas analizowane będą  dokumenty kandydatów  z dyplomem kierunków pokrewnych. Wyznacznikiem klasyfikacji jest średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie ocen z trzech następujących przedmiotów : mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria. W dalszej kolejności będzie brana pod uwagę liczba punktów ECTS koniecznych do uzupełnienia  aby uzyskać kompetencje wymagane dla wydania dyplomu. Im mniejsza liczba punktów ECTS wymagana jest do uzupełnienia tym wyższa  jest pozycja kandydata  na liście rankingowej.