Informacje

Studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe, może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji, w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, stosuje się ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym art. 326 i 327 w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Kandydaci na studia podyplomowe są proszeni o zarejestrowanie się w systemie informatycznym. 

Instrukcja obsługi Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dla Kandydata na studia podyplomowe

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia, 
  • wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe.

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu studiów wyższych oraz formularz.

 

Kursy dokształcające

O przyjęcie na kursy dokształcające może ubiegać się osoba, która nie musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty,
  • wypełniony wniosek – ankieta o przyjęcie na kurs dokształcający,
  • ewentualnie inne dokumenty i ich kserokopie zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć ich kserokopie (nie należy składać kserokopii dowodu osobistego) oraz wniosek – ankietę.

 

Szkolenia

O przyjęcie na szkolenia może ubiegać się osoba, która nie musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty,
  • wypełniony wniosek – ankieta o przyjęcie na szkolenie,
  • ewentualnie inne dokumenty i ich kserokopie zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć ich kserokopie (nie należy składać kserokopii dowodu osobistego) oraz wniosek – ankietę.