IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w IV FORUM BUDOWLANYM – PŁOCK 2016 połączonym z konferencją naukowo-techniczną pt.: „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”. 

W dniach 16. i 17. listopada br. odbyło się w Płocku IV Forum Budowlane. Poprzednie edycje tego wydarzenia odbyły się w 2010, 2012 i 2014 roku. Organizatorem imprezy był Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, który zorganizował to wydarzenie we współpracy z: Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, oddziałem płockim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego i Towarzystwem Naukowym Płockim. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr inż. Artur Koper, a naukowemu – dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW. Forum wpisane zostało w obchody jubileuszu 50-lecia działalności płockiej Filii Politechniki Warszawskiej oraz w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku. Było połączeniem nauki i biznesu w obszarze budownictwa. W imprezę zaangażowały się różne przedsiębiorstwa, władze miasta i powiatu, organizacje zawodowe i społeczne, media, nauczyciele akademiccy i studenci.

IV Forum Budowlane miało nieco inną formułę niż poprzednie. W jego ramach prowadzona była konferencja pt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”, odbywały się wystawy i wystąpienia promocyjne firm oraz warsztaty dla inżynierów budownictwa.

W czasie konferencji odbyło się 6 sesji poświęconych problematyce konstrukcyjnej, geotechnicznej, technologiczno-organizacyjnej, badaniu wyrobów i materiałów budowlanych, problemom eksploatacji obiektów i energooszczędności budownictwa. Treści referatów zostały opublikowane w monografii konferencyjnej pt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”. Stanowi ona przegląd wyników badań, studiów i analiz prowadzonych przez uczestników konferencji w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska. W monografii zawarto w pięciu działach tematycznych 28 prac zespołowych i indywidualnych. W zbiorze tym znalazły się zarówno zagadnienia z zakresu badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Uczestnicy konferencji zaprezentowali szereg bardzo interesujących tematyk. Do innowacyjnych należy zaliczyć wykład prof. Tomasza Błaszczyńskiego na temat „Nanotechnologia – nowe możliwości w budownictwie” oraz przedstawiane przez innych uczestników - zagadnienia recyklingu i upcyklingu w architekturze i w konstrukcjach, koncepcje budowania obiektów z wykorzystaniem technologii druku 3D, problemy rewitalizacji starej zabytkowej zabudowy.

W ramach warsztatów prowadzone były dwa szkolenia przez zaproszone do współpracy firmy:

  1. INTERsoft na temat „BIM w 90 minut”,
  2. BOLIX na temat „Ocena stanu technicznego, diagnostyka i sposoby renowacji starych ociepleń ścian budynków”.

Firma INTERsoft w czasie szkolenia pokazała na żywo symulację powstawania projektu budowlanego opracowywanego przez architekta i projektantów branżowych w technologii informatycznej BIM wykorzystując system ArCADia BIM i inne aplikacje specjalistyczne stosowane do projektowania budynków. „BIM w 90 minut” był niepowtarzalną okazją do zrobienia pierwszego kroku do praktycznego projektowania w BIM-ie. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.

Również bardzo interesującym programem szkoleniowym były zagadnienia dociepleń ścian budynków przedstawiane przez firmę BOLIX. Uczestnicy tego szkolenia mogli zapoznać się z typowymi najczęściej występującymi usterkami dociepleń, diagnostyką ociepleń przed wykonaniem ich renowacji, z metodami renowacji, z technologią wykonania ocieplenia na ociepleniu i z wieloma innymi zagadnieniami, które są istotne w wykonywaniu ociepleń nowej generacji (ETICS), charakteryzujących się uniwersalnością stosowania, dużą trwałością, odpornością na działanie czynników środowiskowych oraz niebanalną estetyką.

Zaproszone przez Organizatorów firmy budowlane zorganizowały stoiska wystawiennicze i przedstawiły w formie wykładów swoje oferty w zakresie: izolacyjności cieplnej elementów zewnętrznych budynków (firma SCHÖCK), problematyki izolacyjności akustycznej ścian i stropów (Stowarzyszenie BIAŁE MUROWANIE), oprogramowania do projektowania konstrukcji Midas nGen (firma JD ENGINEERING), sprężonych systemów stropowych (firma RECTOR), produktów polietylenowych – folii izolacyjnych i polimerowych geomembran (spółka WARTER Polymers).

W IV Forum Budowlanym wzięło udział ponad 200 osób. Byli wśród nich pracownicy naukowi, inżynierowie – projektanci, doktoranci i studenci oraz uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Płocka. Impreza bowiem była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W uroczystości rozpoczęcia Forum wzięli między innymi udział: Prorektor Politechniki Warszawskiej i Dziekan Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB Roman Lulis, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB Konrad Włodarczyk, Ewa Jaszczak – kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Krzysztof Marcinkiewicz –Przewodniczący PZITB Oddziału Płockiego, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, urzędów i organizacji biznesu. Uczestnicy gromkimi brawami przywitali seniora profesury płockiej uczelni prof. Wojciecha Włodarczyka, niezwykle zasłużonego uczonego, byłego Prorektora Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, wieloletniego kierownika zakładu, cenionego nauczyciela, inżyniera budownictwa, konstruktora, zastępcę naczelnego redaktora Inżynierii i Budownictwa, który czynnie pracował w Komitecie Naukowym i Radzie Programowej Forum.

W czasie 1-szego dnia Forum odbyła się niezwykła uroczystość – otwarcie Skwerku studenckiego. Wydarzenie było częścią obchodów Jubileuszu 50-lecia działalności Uczelni. Obiekt został zainicjowany, zaprojektowany oraz wykonany przez studentów Koła Naukowego Budownictwa Konstruktor. Skwerek jest dumą studentów budownictwa i będzie polem do dalszych badań oraz instalacji innowacyjnych systemów technicznych.

Organizatorzy Forum dziękują wszystkim tym, którzy podjęli trud i wykazali inicjatywę czynnego uczestnictwa w IV Forum Budowlanym. Dziękujemy sponsorom, firmom, których wsparcie i oferty promocyjne wzbogaciły program imprezy. Szczególne podziękowania składamy Autorom opublikowanych prac oraz tym, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi w formie wykładów i prezentacji.

 

Organizatorzy IV Forum Budowlanego – Płock 2016

forum budowlane 2016 1

 

forum budowlane 2016 2
forum budowlane  2016 4
forum budowlane 2016 5

GALERIA