Zakres działań Biura Karier

1. Biuro Karier – BRK – jest jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność edukacyjno - informacyjną w zakresie rozwoju zawodowego oraz wspierania i promocji przedsiębiorczości studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej, a także jednostką właściwą do wykonywania zadań analitycznych dotyczących rynku pracy. 

2. Zakres działania Biura Karier obejmuje:

 • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów PW;
 • prowadzenie testów i konsultacji psychologicznych dla studentów i absolwentów PW;
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dokumentów apliakcyjnych w języku polskim i angielskim dla studentów i absolwentów PW;
 • prowadzenie sesji coachnigowych dla studentów i absolwentów PW;
 • organizaowanie i prowadzenie pojedynczych oraz cyklicznych warsztatów dla studentów i absolwentów PW w obszarze rozwoju zawodowego;
 • badanie potrzeb studentów w zakresie tematyki warsztatów, które będą organizowane przez Biuro Karier również przy współudziale podmiotów zewnętrznych;
 • prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego rynku pracy i rozwoju zawodowego w zakresie rozwiązań uzgodnionych z Centrum Informatyzacji PW;
 • pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów PW poprzez nawiązywanie współpracy z możliwie szerokim gronem pracodawców;
 • zbieranie i udostępnianie studentom i absolwentom Politechniki Warszawskiej informacji o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą
 • monitorowanie i analiza rynku pracy oraz karier zawodowych absolwentów PW pod kątem realizacji zadań Biura Karier, w tym także w kontekście responsywności studentów na zamieszczane na portalu www.bk.pw.edu.pl oferty pracy;
 • organizowanie w Politechnice Warszawskiej prezentacji firm jako potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów PW;
 • prowadzenie elektronicznej baz danych studentów i absolwentów PW poszukujących pracy, praktyk zawodowych i staży;
 • prowadzenie ogolnouczelnianej bazy pracodawców, ewidencja podpisywanych umów przez poszczególne jednostki PW z pracodawcami;
 • uczestnictwo w targach pracy, organizacja i udział w konferencjach dotyczących w szczególności rozwoju zawodowego, rynku pracy, biur karier, przedsiębiorczości;
 • zaangażowanie w wydarzenia organizowane przez koła naukowe, organizacje studenckie PW oraz inne jednostki i instytucje, w przypadku tematyki dotyczącej rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości;
 • indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla studentów i absolwentów PW we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz innymi jednostkami PW;
 • wsparcie rozwoju i promocji akademickiej przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz innymi jednostkami PW;
 • wspieranie procesów rekrutacyjnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw należących do studentów i absolwentów PW;
 • promocja alternatywna form wejścia na rynek pracy poprzez współpracę z nowopowstałymi przedsiębiorstwami studentów i absolwentów PW;
 • organizacja i prowadzenie spotkań z grupami pracodawców oraz analiza trendów na rynku pracy, w celu wsparcia wydziałów PW w opracowywaniu nowych programów studiów o profilu praktycznym oraz studiów podyplomowych.

3. Biuro Karier podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.