prof. Daniela Żuk "Zasłużona dla Płocka"

prof. Daniela Żuk odbiera medal, źródło: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/xxix-sesja-rady-miasta-plocka/

25 marca 2021 r. podczas XXIX Sesji Rady Miasta Płocka medalem "Zasłużony dla Płocka" została uhonorowana prof. dr hab. inż. Daniela Żuk - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału BMiP. Wyróżnienie wręczył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Życie zawodowe prof. Danieli Żuk związane było z Politechniką Warszawską Filią w Płocku od 1972 r. Uzyskała stopnie naukowe doktora (1975 r.), doktora habilitowanego (1988 r.) i tytuł naukowy profesora (2000 r.). Jest autorem kilku monografii i podręczników akademickich (Kształtowanie wyobraźni przestrzennej techniczneProces cięcia źdźbeł zbóżInżyniera biotechnologicznaAgromechanikaĆwiczenia projektowe z maszyn rolniczych) oraz współautorką kilku monografii z zakresu inżynierii rolniczej i innych zwartych pozycji naukowych. Ponadto jest autorką lub współautorką ok. 150 artykułów naukowych, kilkunastu grantów (KBN, unijnych, uczelnianych), ekspertyz i ocen rozwiązań technicznych, recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków awansowych. Jest promotorem dwóch ukończonych prac doktorskich i wspomaga kilka aktualnie opracowywanych doktoratów. Uzyskała sześć patentów i wniosków racjonalizatorskich częściowo wdrożonych. Pełniła różne funkcje na uczelni: prodziekana Wydziału, dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej (13 lat), kierownika Podyplomowego Studium Pedagogiki i Kształcenia Zawodowego (20 lat), opiekuna Koła Naukowego Mechaników. Była inicjatorką i organizatorką wielu sympozjów i konferencji naukowych. Na szczególne uznanie zasługuje organizacja cyklu Sympozjów Międzynarodowych na temat Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Poza działalnością związaną z Uczelnią Daniela Żuk uczestniczyła w życiu naukowym środowiska inżynierii rolniczej, szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i wyższym oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Za swoją działalność wielokrotnie była nagradzana i odznaczana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeniami branżowymi, stowarzyszeniowymi i uczelnianymi.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka