Nowy doktor habilitowany

Nowy doktor habilitowany

Miło nam poinformować, że 13 kwietnia 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Romanowi Jaskulskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Jako podstawę swojego wniosku dr hab. inż. Roman Jaskulski przedstawił monografię naukową pt. "Właściwości cieplne betonowych osłon biologicznych w instalacjach jądrowych”.

Dr hab. inż. Roman Jaskulski zajmuje się badaniami z zakresu inżynierii materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień recyklingu i implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą również zagadnienia związane z transportem ciepła i właściwościami cieplnymi materiałów budowlanych. Na jego dorobek naukowy składa się 57 artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 28 referatów na konferencjach. Pełnił rolę promotora 118 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. 

Dr hab. inż. Roman Jaskulski w 2000 r. ukończył Politechnikę Warszawską WBMiP w Płocku z oceną celującą oraz 1. lokatą wśród wszystkich absolwentów Wydziału swojego rocznika. Po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2005 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Wpływ wybranych założeń obliczeniowych na zapas bezpieczeństwa zginanych i ściskanych żelbetowych elementów prętowych, wyznaczany metodą Monte Carlo”.