Kolegium NEiS

Obszar działalności naukowo - badawczej pracowników Kolegium
Badanie uwarunkowań poziomu konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych ze szczególnym uwzględnieniem różnic między województwami.
Motywowanie pracowników w warunkach niepewności.
Wpływ rachunku kosztów na dokonania szpitali i efektywność finansowania ochrony zdrowia.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w podregionie płockim.
Badania dotyczące zatorów płatniczych.
Badania poziomu i uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw regionu płockiego.
Społeczny i ekonomiczny wpływ rolnictwa ekologicznego na rozwój gospodarki subregionów.
Predykcyjne modelowanie procesów gospodarczych z uwzględnieniem optymalizacji decyzji i analizy ryzyka.
Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2013.
Konkurencyjność gospodarki a rynek pracy - analiza na przykładzie powiatów województwa mazowieckiego w latach 2000-2013.
Badanie systemów zarządzania wiedzą w organizacji.
Badanie metod pomiaru oraz sposobu wykazu kapitału intelektualnego w aktywach organizacji.