Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42.

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności do nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42, oznaczonej jako działki zabudowane o numerach ewidencyjnych: 108/1 (pow. 2.801 m2) oraz 107/8 (pow. 831 m2). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P/00064359/2.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 2-kondygnacyjnym budynkiem byłej Stołówki Studenckiej połączonym z 1-kondygnacyjnym budynkiem po byłej piekarni o łącznej powierzchni użytkowej 2.560 m2. Budynek jest w stanie technicznym wymagającym generalnego remontu.

Działka położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka przyjęte przez Radę Miasta Płocka uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku lokuje przedmiotową nieruchomość w Strefie A Miasta Płocka – szerokie Śródmieście, w obszarze MN, definiowanym jako obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi własność Politechniki Warszawskiej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 1 860 000  zł netto.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). Oferent, który wygra przetarg może zrezygnować ze zwolnienia z VAT i wybrać opodatkowanie, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 w Płocku”należy składać w Sekretariacie Zastępcy Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, pokój nr 114 w terminie do dnia: 17.09.2021 r. do godz. 13.00. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 18/20, pokój nr 112 w dniu 22.09.2021 r. o godz. 11.30.

Termin związania z ofertą wynosi 3 miesiące od dnia jej złożenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 15.09.2021 r. wadium w wysokości: 55 000 zł.  Wadium należy wnieść na konto:  Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku – Bank PeKaO S.A., II/O Płock nr 23 1240 1721 1111 0000 0725 8857

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela:

dr inż. Grzegorz Michalak – Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej

Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

tel. (24) 36-72-101, e-mail: kanclerz.plock@pw.edu.pl

 

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Domu Studenta „Wcześniak” – Panem Adamem Góreckim (tel. 607-795-405, e-mail: adam.gorecki@pw.edu.pl).

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego, jak również odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu. Zwrot wpłaconego wadium wyczerpuje wszelkie roszczenia oferenta/oferentów.