Gaudeamus po raz pięćdziesiąty siódmy

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty siódmy

W dniu 3 października 2023 r. w Filii odbyła się 57. Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024.

W swoim wystąpieniu Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak podkreśliła rolę Płockiego Kampusu Politechniki Warszawskiej w regionie Mazowsza. Mówiła o ofercie kierunków studiów, w tym nowym kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki. Podkreśliła, że Politechnika Warszawska w Płocku dba o najwyższą jakość nauczania, co potwierdza fakt, że wszystkie płockie kierunki od lat plasują się na pierwszych miejscach w rankingach Perspektyw. Uczelnia w Płocku powstała na potrzeby rodzącego się tu przemysłu i od 57 lat kształci inżynierów.

Programy wszystkich kierunków są konsultowane z partnerami przemysłowymi. Nad programem nowego kierunku informatycznego Uczelnia pracowała z wieloma firmami przez długi czas. To, czego uczymy jest dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Prorektor podziękowała za pomoc materialną, jakiej udzieliły urzędy, instytucje przy budowie nowego laboratorium informatycznego w związku z nowo otwartym kierunkiem informatycznym.

03Inauguracja 23_24

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba w swoim przemówieniu wskazał czynniki wpływające na funkcjonowanie Uczelni, m.in. pandemię, która przeniosła Uczelnię w cyfrowy świat, wojnę w Ukrainie, zagrożenia cywilizacyjne, takie jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska, co dla Politechniki stało się jednym z elementów strategii rozwoju poprzez szukanie rozwiązań dla tego problemu. Następnym czynnikiem wskazanym przez Rektora jest rewolucja sztucznej inteligencji. Wielkie modele językowe niosą zmiany dla funkcjonowania gospodarki i Uczelni. Rektor podkreślił, że konieczne będzie uwzględnienie nowych technologii w programach kształcenia Politechniki Warszawskiej.

01Inauguracja 23_24

Rektor zwrócił uwagę na problem niedofinansowania obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie uczelni są zmiany demograficzne i malejąca liczba abiturientów. Rektor podkreślił, że z tym problemem szczególnie boryka się Płock, poprzez migrację młodych ludzi do większych miast. Mówił o Ustawie 2.0, która wprowadziła wiele zmian, np. likwidację wydziałów jako jednostek podstawowych, ocenianie uczelni poprzez dyscypliny naukowe, ewaluację.

Mówił, że Politechnika Warszawska uczestniczy w dwóch wielkich projektach takich jak: Inicjatywa Doskonałości Uczelni oraz w konsorcjum europejskim ENHANCE PLUS, w którym to projekcie Politechnice zlecono najwięcej zadań.

Rektor podziękował władzom samorządowym oraz firmom, które współpracują z Filią a nowym studentom pogratulował bardzo dobrego wyboru, ponieważ będą się kształcić w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie.

04Inauguracja 23_24

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm, z którymi Filia od lat współpracuje. Składali oni na ręce Pani Prorektor ds. Filii gratulacje dotyczące osiągnięć i życzenia dla społeczności akademickiej dalszych sukcesów, podkreślając przy tym znaczenie Filii dla miasta, regionu i kraju.

Głos zabrali: JE Biskup Szymon Stułkowski, Pan Waldemar Pawlak były Premier, obecnie Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Poseł RP Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Pani Prorektor odczytała list od Wicemarszałka Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Zgorzelskiego, Pani Anna Derlukiewicz Radna Miasta Płocka odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

05Inauguracja 23_24

Podczas inauguracji Zarząd Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku uhonorował Politechnikę Warszawską Filię w Płocku Medalem „Nam Meritis” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku. Medal ten został ustanowiony w roku 2022 z okazji Jubileuszu 25-lecia MTBS Sp. z o.o. w Płocku i jest przyznawany wraz z imiennym, numerowanym certyfikatem nadania instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności lokalnej stanowiąc dowód wyjątkowego uznania i wdzięczności ponad dziesięciu tysięcy mieszkańców Miasta Płocka zamieszkałych w zasobach MTBS Sp. z o.o.

Wśród nielicznego grona wyróżnionych znajdują się m.in. pan Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, pan Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu obecnej kadencji, pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, a także Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa.

06Inauguracja 23_24

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez prodziekana ds. studenckich dr inż. Cezarego Wiśniewskiego immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora. O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział przedstawiciel samorządu studentów i doktorantów w Filii, Jan Ulbrych.

07Inauguracja 23_24

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora Politechniki Warszawskiej, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu Spółki ORLEN, Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa BUDMAT, Prezesa Zarządu Indorama Ventures Poland, Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Prezesa Zarządu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku, Prezesa Zarządu – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sim Północne Mazowsze.

Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 25 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor nagrodził 25 pracowników Filii za całokształt dorobku, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz 2 studentów za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni.

Pięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektor prof. Renaty Walczak i Dyrektor Kolegium NEiS prof. Magdaleny Kludacz-Alessandri listy gratulacyjne.

08Inauguracja 23_24
09Inauguracja 23_24
10Inauguracja 23_24

Wykład inauguracyjny nt.„Sztuczna inteligencja: między wzmacniaczem rozumu a klątwą Turinga" wygłosił prof. Jarosław Arabas, Dyrektor Instytutu Informatyki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Wykład tenporuszył wiele kwestii. Pan Profesor opowiedział czym jest sztuczna inteligencja, że to systemy adaptacyjne, które potrafią się uczyć, czy jak według Alana Turinga to systemy sprawiające wrażenie ludzkie. Sztuczna inteligencja okiem inżyniera to modelowanie zjawisk i ich objaśnianie, predykcja zjawisk, analiza scenariuszy na podstawie modeli. Test Turinga, jak powiedział Profesor, ma na celu odróżnianie człowieka i maszyny na podstawie przekazywanych informacji, określenie, czy maszyna potrafi zachować się na tyle inteligentnie, aby mogła być uznana za człowieka. Prof. Arabas zwrócił uwagę na szybki rozwój sztucznej inteligencji oraz szanse i zagrożenia dla społeczeństwa.

11Inauguracja 23_24

LISTY GRATULACYJNE - INAUGURACJA 2023/2024