Gaudeamus po raz pięćdziesiąty piąty

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty piąty

W dniu 4 października 2021 r. w Filii odbyła się 55. Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

 

W swoim wystąpieniu Pani Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak podkreśliła, że jako Politechnika Warszawska dbamy o najwyższą jakość nauczania. Z roku na rok w rankingu miesięcznika Perspektywy otrzymujemy laur najlepszej uczelni technicznej w Polsce. W rankingu kierunków studiów wszystkie kierunki prowadzone w Filii w Płocku notowane są na czołowych miejscach. W tym roku otrzymaliśmy nową akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Mechanika i budowa maszyn.

Inauguracja 2021_8
Inauguracja 2021_6
Inauguracja 2021_15
Inauguracja 2021_36

Jako Politechnika Warszawska wspieramy uczniów w ich drodze na naszą Uczelnię. Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca ze szkołami średnimi Płocka i regionu, m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskiego konkursu matematycznego, objęcie patronatem konkursów chemicznego i mechanicznego oraz patronat Filii nad profilowanymi klasami tematycznymi, również poprzez propagowanie nauk ścisłych. Wszystkie te działania pozwalają zwiększyć szanse młodzieży z naszego regionu na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej.

Podkreśliła, że ściśle współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. To za ich radą przygotowujemy nowe przedmioty, nowe specjalności i nowe kierunki studiów. W naszych działaniach wspomaga nas Rektor. Modyfikacja naszych programów studiów jest możliwa między innymi dzięki grantom z programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Nasza Uczelnia jest członkiem konsorcjum ENHANCE. Wspólnie z sześcioma europejskimi czołowymi uniwersytetami technicznymi oferujemy studentom mnóstwo szkoleń i kursów oraz wyjazdów na partnerskie uczelnie.

Pani Prorektor wspomniała, że w tym roku uruchomiliśmy nowoczesne laboratorium Mechaniki i Budownictwa, które zostały sfinansowane z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Za tą inicjatywę podziękowała Panu Marszałkowi, Prezydentowi Miasta Płocka, Zarządowi PKN Orlen oraz firmie Budmat Bogdan Więcek.

Panu Prezydentowi Miasta Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu podziękowała również za program grantowy pozwalający przyspieszyć uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych oraz za uruchomienie programu „Grant na Start”, który ma na celu oferowanie stypendiów dla kandydatów planujących rozpoczęcie studiów na I roku studiów w naszej Uczelni.

Z kolei Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba mówił że inauguracje w Filii w Płocku są zupełnie niezwykłe, że czuje jak ogromną estymą cieszy się nasza Filia nie tylko w mieście, ale w całym województwie mazowieckim.

Pan Rektor podkreślił, że po raz 16 Politechnika Warszawska stanęła na podium rankingu uczelni „Perspektyw”, utrzymując trzecie miejsce wśród wszystkich uczelni, za uniwersytetami: warszawskim i jagiellońskim, i pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych.

Wspomniał, że pandemia, a co za tym szło konieczność nauczania zdalnego odkryła przed nami niedoceniony potencjał, a mianowicie wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w dydaktyce.

Z satysfakcją Pan Rektor podkreślił, że Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza jest na wysokim poziomie. Dynamicznie rozwija się siedem centrów badawczych związanych z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi Politechniki Warszawskiej. Są realizowane granty badawcze i dydaktyczne. Uczelnia pracuje nad usprawnieniem systemu wspierania komercjalizacji wyników badań. Jest prowadzone pilotażowe wdrożenie nowych metod zarządzania w administracji uczelni. W ramach konsorcjum ENHANCE, w którym partnerami jest 6 znakomitych europejskich uczelni technicznych, Politechnika prowadzi szkoły międzynarodowe i tandemy językowe, co pozwala na stworzenie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów studenckich. Również Pan Rektor wspomniał, że PW została partnerem unijnego projektu New European Bauhaus, czyli interdyscyplinarnej inicjatywy łączącej ze sobą osoby chcące zaprojektować przyszłe style życie, uwzględniając takie aspekty jak sztuka, kultura, integracja społeczna, nauka i technologia.

Rektor podziękował władzom samorządowym oraz firmom, które współpracują z Filią a nowym studentom pogratulował bardzo dobrego wyboru, ponieważ będą się kształcić w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie.

W trakcie uroczystości Pan Rektor Krzysztof Zaremba wręczył prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiego Medal Politechniki Warszawskiej w uznaniu szczególnego oddania sprawom Uczelni w Płocku oraz za rozwijanie współpracy z miastem i regionem Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Politechnikę Warszawską.

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Filia od lat współpracuje. Składali oni na ręce Pani Prorektor ds. Filii gratulacje dotyczące osiągnięć i życzenia dla społeczności akademickiej dalszych sukcesów, podkreślając przy tym znaczenie Filii dla miasta, regionu i kraju.

Głos zabrali: JE Biskup Mirosław Milewski, Posłowie RP: Anna Cicholska, Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Powiatu Płockiego Ziemskiego Sylwester Ziemkiewicz oraz Krzysztof Marcinkiewicz, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Płocku.

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez Prodziekan ds. studiów prof. Marzenę Majzner immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora. O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział przedstawiciel samorządu studentów i doktorantów w Filii Bartosz Lewandowski.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 17 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor nagrodził 24 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Pięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektor prof. Renaty Walczak i Dyrektor Kolegium NEiS listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny nt. „Inteligentne miasta a rozwój społeczeństwa informacyjnego” wygłosił Pan dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni, kierownik Zakładu Kartografii z Wydziału Geodezji i Kartografii.

Pan Profesor opowiedział na ile ludzkość jest przygotowana mentalnie do tego co niesie nowa technologia, która uczyniła świat bardziej dostępnym i cyfrowym. Mówił, że potrzebujemy modelu bliźniaka świata, który pozwoli nam zrozumieć różne zjawiska, procesy technologiczne, aby lepiej w skali całego świata, być przygotowanym na przyjście, np. kolejnej pandemii.

Mówił jak ukrytą wiedzę wydobywamy z powszechnie dostępnych danych i dokonujemy akwizycji tej wiedzy w celu czynienia świata lepszym.

Inteligentne miasto to takie w którym władze współpracują z mieszkańcami a temu wszystkiemu służy technologia, która umożliwia nam zbieranie i dostarczanie informacji i pozwala nam dostrzec, który z wariantów jest najlepszy do wprowadzenia w życie.

Fotorelacja

Listy gratulacyjne

1. Wicemarszałek Sejmu RP

2. Wojewoda Mazowiecki

3. Starosta Płocki

4. Związek Banków Polskich

5. Rektor UKSW w Warszawie

6. Rektor KSW we Włocławku

7. Prezes Urzędu Patentowego

8. Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

9. Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Łukasiewicz

10. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

11. Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

12. prof. Stanisław Adamczak

13. Przewodniczący Oddziału PZIiTB