Deszcz nagród dla studentów i pracowników PW

Deszcz nagród dla studentów i pracowników PW

W trakcie uroczystości 55. Inauguracji Roku Akademickiego pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska.

Prezydent Miasta Płocka, Starosta Płocki oraz prezesi płockich firm wyróżnili 17 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor PW nagrodził natomiast 24 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Pięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektor prof. Renaty Walczak i Dyrektor Kolegium NEiS listy gratulacyjne.

Fotorelacja z wręczenia nagród.

NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 • INDYWIDUALNE – ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec (II stopnia) za publikacje dotyczące kierunków zrównoważonego rozwoju, w tym innowacyjnych zastosowań biotechnologii w przemyśle,
  • dr inż. Mariusz Sarniak (II stopnia) za monografię naukową oraz 3 artykuły, stanowiące istotny wkład w badania modelowe i eksploatacyjne systemów fotowoltaicznych,
  • dr inż. Aneta Lorek (II stopnia) za prace technologiczne charakteryzujące się nowatorskim i naukowym podejściem do problemu wykorzystania ciężkich pozostałości w kierunku wysokolepkich paliw,
  • dr inż. Mariusz Szreder (II stopnia) za istotny wkład w badania eksploatacyjne sprawności procesów energetycznych w powietrznej pompie ciepła.
 • INDYWIDUALNE - ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE:
  • dr Cezary Obczyński (II stopnia) za przygotowanie do wydania w polskiej wersji „Zbioru zadań z analizy matematycznej” B. P. Demidowicza – wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020,
  • dr inż. Bożena Piątkowska (II stopnia) za szczególne osiągnięcia w aktywizacji działalności badawczej studentów, rozwój bazy laboratoryjnej i współpracę z otoczeniem gospodarczym, wspomagającym kształcenie studentów,
  • dr inż. Marlena Piekut (I stopnia) za przygotowanie studentów do napisania rozdziałów w monografiach naukowych oraz zredagowanie dwóch monografii naukowych, które mogą stanowić  pomoc w zajęciach dydaktycznych,
  • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni (II stopnia) za współautorstwo podręcznika pt. "Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny" Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020. 
 • INDYWIDUALNE - ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE:
  • dr inż. Paweł Grabowski (II stopnia) za kierownictwo oraz organizację w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku projektu „Juniorzy na Politechnice”,
  • dr inż. Maria Mikołajczyk (II stopnia) za szczególne zaangażowanie na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, inicjatywy w współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doskonalenie programów kształcenia.
 • LAUREACI KONKURSU „ZŁOTA KREDA”:
  • dr inż. Andrzej Dzięgielewski,
  • dr Andrzej Pankowski,
  • mgr inż. Joanna Wójkowska,
  • dr Izabela Józefczyk,
  • dr Magdalena Kapela,
  • dr Katarzyna Osiecka.
 • ZESPOŁOWE – ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
  • I stopnia za osiągnięcia w badaniach dotyczących wykorzystania szkła wodnego w kompozytach cementowych: prof. dr hab. inż. Wiktor Szewczenko, dr inż. Galyna Kotsay.
  • I stopnia za opublikowanie cyklu prac nt. nowoczesnych metod racjonalizacji zużycia energii w instalacjach produkcyjnych przemysłu chemicznego i rafineryjnego: dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni, dr inż. Marian Trafczyński, dr inż. Sławomir Alabrudziński, dr inż. Robert Grabarczyk, dr inż. Sandra Storczyk, mgr inż. Piotr Kisielewski

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

 • W kategorii prac magisterskich
  • Nagroda I stopnia: mgr inż. Adam Zarzecki z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt dwuprzęsłowej sprężonej kładki dla pieszych”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego.
  • Wyróżnienie: mgr Natalia Jakacka z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Rola unijnych funduszy w realizacji inwestycji infrastrukturalnych Płocka w latach 2014-2020”, wykonaną pod kierunkiem dra hab. Stanisława Szukalskiego.
 • W kategorii prac inżynierskich
  • Nagrody III stopnia:
   • inż. Klaudia Lorenc z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Analiza wpływu zmian legislacyjno-rynkowych na funkcjonowanie i rozwój technologiczny Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej;
   • inż. Iwona Kuligowska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny budynku obrotowego”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego.

NAGRODA STAROSTY POWIATU PŁOCKIEGO ZIEMSKIEGO

 • inż. Natalia Pawłowska z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt koncepcyjny instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku żłobka”, wykonaną pod kierunkiemdr inż. Marii Mikołajczyk

NAGRODY PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN

 • Nagroda I stopnia: mgr inż. Katarzyna Dzięgielewska, mgr inż. Monika Rudowska z kierunku Technologia chemiczna za pracę dyplomową magisterską pt. „Wpływ naprężeń ścinających na stabilność mieszanin wybranych gatunków ropy naftowej” wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Macieja Paczuskiego, prof. uczelni.
 • Nagroda II stopnia: mgr inż. Maciej Czekaj z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę dyplomową Inżynierską pt. „Harftionogramowanie zabiegów czyszczenia wymienników ciepła osadów na podstawie ich zarejestrowanych charakterystyk narastania oporu cieplnego” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariana Trafczyńskiego.
 • Nagroda III stopnia: mgr inż. Patrycja Michałowska z kierunku Technologia chemiczna za pracę dyplomową magisterską pt. „Porównanie efektywności różnych rozpuszczalników w rafinacji frakcji olejowych” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Łukasza Gościniaka.
 • Wyróżnienie: lic. Angelika Dzierzbicka z kierunek Ekonomia za pracę dyplomową licencjacką pt. „Motywacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Orlen S.A.” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej.

NAGRODY PREZESA ZARZĄDU BASELL ORLEN POLYOLEFINS

 • Nagroda I stopnia: inż. Bartłomiej Kopacz z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania wybranych właściwości polietylenu dużej gęstości wytworzonego w różnych warunkach technologicznych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.
 • Nagroda II stopnia: inż. Joanna Spadło z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania odporności termooksydacyjnej polietylenu”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.
 • Nagroda III stopnia: mgr inż. Karolina Michalak z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie właściwości mechanicznych folii polietylenowych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej.

NAGRODA PREZESA ZARZĄDU ORLEN LABORATORIUM

 • inż. Martyna Paulina Matlęga z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Oznaczanie zawartości wody w próbkach ropy naftowej z wykorzystaniem technik miareczkowania kulometrycznego oraz miareczkowania potencjometrycznego” wykonanej przez pod kierunkiem dra inż. Pawła Grabowskiego

NAGRODY PREZESA ZARZĄDU CNH INDUSTRIAL POLSKA

 • Nagroda I: mgr inż. Krzysztof Kralski z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt.: „Usprawnienie procesu montażu podzespołu maszyny rolniczej w Zakładzie CNHI”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Cezarego Wiśniewskiego.
 • Nagroda II: inż. Maja Macion z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt.: „Projekt usprawnienia procesu logistyki produkcji maszyn rolniczych w Zakładzie CNHI”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Cezarego Wiśniewskiego.
 • Nagroda III: inż. Tomasz Babecki z kierunek Mechanika i budowa maszyn za pracę pt.: „Projekt wózka do przedmontażu i transportu podestów serwisowych w kombajnach zbożowych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Roberta Dzierżanowskiego.

WYRÓŻNIENIA DLA STUDENTÓW ZA WYNIKI W NAUCE

 • Daniel Sieciński - IV rok - Budownictwo
 • Damian Piotrowski - IV rok - Inżynieria środowiska
 • Przemysław Banasiak - IV rok - Mechanika i budowa maszyn
 • Gabriela Grala - IV - Technologia chemiczna
 • Oliwia Julia Grudzińska - III rok - Ekonomia