Utworzenie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów w Płocku

ue loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

  

Beneficjent: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Całkowita wartość projektu: 1 710 639,06   PLN

Wysokość dofinansowania: 1 239 653,15  (85% kosztów kwalifikowalnych)

  

Celem głównym projektu jest rozwój badań ukierunkowany na zastosowanie ich wyników w gospodarce regionu.

Cel projektu jest zgodny z celem Działania  1.1 RPO WM 2007-2013: „Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu”.

 

Cele szczegółowe

a) tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych sprzyjających podejmowaniu przez wyższe uczelnie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, które umożliwią transfer wiedzy i najnowszych rozwiązań technologicznych ze środowisk akademickich do biznesu;

b) podnoszenie standardów bazy badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej, dostosowanie laboratorium do standardów obowiązujących w UE;

c) utworzenie instytucji inspirujących, promujących związki pomiędzy nauką i gospodarką oraz poprzez współpracę i wymianę doświadczeń;

d) zapewnienie stypendiów doktoranckich, praktyk studenckich i staży absolwentom szkół wyższych w przedsiębiorstwach;

e) działania na rzecz wzrostu uczestnictwa w programach badawczych UE i projektach międzynarodowych, w tym także w ramach międzynarodowej i międzyuczelnianej współpracy naukowej;

f) budowanie mechanizmów transferu technologii w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza- powołanie, budowa i funkcjonowanie Regionalnego Centrum Innowacji.

    

Zakres projektu obejmował następujące zadania:

Zadanie 1. Prace związane z przebudową istniejącego budynku laboratoryjnego zlokalizowanego przy Al. Jachowicza 2  w Płocku, w celu dostosowania jego pomieszczeń dla nowoczesnego laboratorium badawczego. Zakres rzeczowy został zrealizowany w 2014 r. i obejmował:

a) zmianę układu funkcjonalnego niektórych pomieszczeń i dostosowanie ich do aktualnych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki;

b) przebudowę i wymianę okien i drzwi zewnętrznych;

c) wymianę drzwi wewnętrznych;

d) naprawę posadzek i tynków wewnętrznych;

e) częściowe docieplenie ścian obiektu;

f) zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej;

g) przebudowę instalacji sanitarnych i wodociągowych;

h) przebudowę instalacji p.poż.; 

i) przebudowę instalacji elektrycznych.

 

Zadanie 2.  Zakup składników wyposażenia laboratorium, następującego sprzętu i aparatury naukowo - badawczej:

 1. komora do badań mrozoodporności kruszywa,
 2. bęben Micro-Devala
 3. bęben Los Angeles,
 4. prasa dwuramowa do łamania betonu i badania modułu sprężystości betonu z oprzyrządowaniem,
 5. szlifierka do próbek rdzeniowych
 6. pełzarka do betonu,
 7. tarcza Boehmego,
 8. automatyczna komora do badania mrozoodporności,
 9. komora klimatyczna,
 10. porozymetr do badania porów powietrznych w stwardniałym betonie,
 11. piła stacjonarna do przygotowania próbek,
 12. szlifierka do przygotowania próbek,
 13. komora do testów korozyjnych,
 14. kruszarka szczękowa,
 15. wiertnica rurowa  2 szt.
 16. formy do betonu,
 17. system do pomiaru przepływu ciepła w materiałach budowalnych.

   

Zadanie 3. Promocja projektu

Przewidziano następujące działania o charakterze informacyjno - promocyjnym:

 1. montaż tablicy pamiątkowej na budynku laboratorium,
 2. oznakowanie zakupionego w ramach projektu sprzętu i aparatury naukowo-badawczej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych  RPO WM 2007-2013”,
 3. konferencja podsumowująca realizację projektu.

    

Termin realizacji projektu: od 01.01.2014 do 30.11.2015 r.