Juniorzy na Politechnice

Oznaczenie projektu unijnego

Miło nam poinformować, że na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechniki Warszawskiej, we współpracy z Urzędem Miasta Płocka, będzie realizowany projekt pt. „Juniorzy na Politechnice” w ramach złożonego przez Uczelnię wniosku o dofinansowanie w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Juniorzy na Politechnice

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Juniorzy na Politechnice”
NR UMOWY: POWR.03.01.00-00-U058/17-00
CEL PROJEKTU:Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 180 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w zakresie opisywanego projektu oraz udział 100 rodziców/opiekunów prawnych w spotkaniach dotyczących kompetencji wychowawczych i społecznych co pośrednio wpłynie na świadomość dzieci podczas kształtowania przyszłej ścieżki kariery. Podnoszenie kompetencji w zakresie kompetencji matematyczno - przyrodniczych, umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia oraz kompetencji ICT (information and communication technologies, technologie informacyjne i komunikacyjne), kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów uzyskane przez uczestników podczas realizacji projektu przyczyni się do zainteresowania ich studiowaniem na kierunkach technicznych. Zostanie im przybliżona tematyka realizowana na uczelniach technicznych co ma za zadanie zainteresowanie młodych ludzi chęcią nauki przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, chemia i fizyka. Podczas zajęć młodzież będzie informowana o konieczności spełniania kryteriów niezbędnych do przyjęcia na studia techniczne.
Dofinansowanie projektu: 383 028,75 zł
Okres realizacji projektu: 02.01.2019 –23.12.2020