Katalog ECTS

System ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) to zbiór uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów i ujednolicenia sposobu studiowania w Europie.

System ECTS zapewnia przejrzystość programów studiów i zasad zaliczania zajęć dzięki :

  • stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom, określających nakład pracy studenta jaki jest konieczny do uzyskania zaliczenia danego przedmiotu;
  • opracowaniu Katalogu przedmiotów przedstawiającego dokładny opis zajęć oferowanych przez Uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla danego przedmiotu

Katalog ECTS dla poszczególnych kierunków.

Kierunkowe efekty kształcenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013:

Kierunkowe efekty uczenia się na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020: