Terminarz

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 prowadzone w PW Filii w Płocku

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
3 czerwca – 21 lipca rejestracja w IRK (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie w systemie IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie w systemie IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie w systemie IRK skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. "starych matur" (matury uzyskane do 2005 roku) ,
  • dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (nie należy mylić dyplomu z certyfikatami/świadectwami z poszczególnych egzaminów),
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
do 25 lipca opublikowanie wyników kwalifikacji
26 lipca – 30 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów według harmonogramu poniżej (do godz. 15:00 w dniu 30 lipca)
Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów w pokoju
 nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
26 lipca od 10:00 do 15:00
27 lipca od 10:00 do 13:00
29 lipca od 11:00 do 17:00
30 lipca od 10:00 do 15:00
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych I stopnia w pokoju nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
15 lipca od 11:00 do 13:00
17 lipca od 11:00 do 13:00
19 lipca od 11:00 do 13:00
22 lipca od 11:00 do 13:00

Pełny terminarz rekrutacji na studia I stopnia dostępny jest na stronie BPS.