Informacje ogólne

Informacje dla osób, które zdały egzamin maturalny w latach 2007-2021

Informacje dla osób, które zdały egzamin maturalny w innych latach

  • Ponieważ w kwalifikacji kandydatów uwzględniane są różne przedmioty i z różną wagą, zależną od kierunku studiów, warto wziąć to pod uwagę już przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do matury składanej w początku ostatniego roku szkolnego. Wykaz przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, zasady przeliczania ocen i odpowiednie współczynniki podano tutaj.
     
  • Oceny uzyskane z egzaminu na poziomie podstawowym dają dwa razy mniej punktów niż oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym.
     
  • Zwracamy uwagę, aby w deklaracji upoważnić Centralną Komisję Egzaminacyjną do przekazania wyników egzaminu do Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. Pozwoli to na automatyczne wprowadzenie tych wyników do programu rekrutacyjnego uczelni i zwolni od dodatkowych czynności po otrzymaniu świadectwa maturalnego.
7 kroków