Informacje ogólne

Zapisy kandydatów (rejestracja) na studia stacjonarne odbywają się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

Informacje dla osób, które zdały egzamin maturalny w latach 2007-2023

  • Ponieważ w kwalifikacji kandydatów uwzględniane są różne przedmioty i z różną wagą, zależną od kierunku studiów, warto wziąć to pod uwagę już przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do matury składanej na początku ostatniego roku szkolnego. Wykaz przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, zasady przeliczania ocen i odpowiednie współczynniki podano tutaj.
  • Oceny uzyskane z egzaminu na poziomie podstawowym dają dwa razy mniej punktów niż oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym.
  • Zwracamy uwagę, aby w deklaracji upoważnić Centralną Komisję Egzaminacyjną do przekazania wyników egzaminu do Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. Pozwoli to na automatyczne wprowadzenie tych wyników do programu rekrutacyjnego uczelni i zwolni od dodatkowych czynności po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacji i przyjęć na PW można znaleźć tutaj.