Gaudeamus po raz pięćdziesiąty szósty

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty szósty

W dniu 3 października 2022 r. w Filii odbyła się 56. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023.

W swoim wystąpieniu Pani Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak podkreśliła, że Politechnika Warszawska dba o najwyższą jakość nauczania, co potwierdzają pierwsze miejsca w rankingach kierunków studiów oraz opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Politechnika Warszawska to najlepsza uczelnia techniczna i trzecia najlepsza uczelnia akademicka w Polsce a nasi naukowcy reprezentują światowy poziom naukowy.

Inauguracja 2022 (8)-2

Jako Politechnika Warszawska wspieramy uczniów w ich drodze na naszą Uczelnię. Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca ze szkołami średnimi Płocka i regionu, m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich konkursów matematyczno-informatycznego, chemicznego i mechanicznego oraz poprzez propagowanie nauk ścisłych. Wszystkie te działania pozwalają zwiększyć szanse młodzieży z naszego regionu na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej. Pani Prorektor wspomniała o pomocy ukraińskim studentom jak i gościom z Ukrainy, którzy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płocka, mogli znaleźć schronienie w naszym akademiku.

Inauguracja 2022 (1)-2

Podkreśliła, że ściśle współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. To za ich radą aktualizujemy i rozwijamy naszą ofertę kształcenia. Energetyka odnawialna, technologie wodorowe i informatyka przemysłowa to tylko niektóre z potrzebnych kompetencji zgłaszanych przez Radę Konsultacyjną. Mówiła, że nasza Uczelnia jest członkiem konsorcjum ENHANCE, które daje możliwość zdobywania kwalifikacji również na czołowych europejskich uczelniach partnerskich.

Inauguracja 2022 (6)-2

Z kolei Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba mówił o nowej strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej, która przedstawia obraz naszej uczelni w roku 2030, opisując ją jako uznaną i rozpoznawalną techniczną uczelnię badawczą, będącą atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, prowadzącą badania naukowe i kształcenie na światowym poziomie, uczestniczącą w kształtowaniu trendów rozwoju technologii, dostarczającą wiedzę i rozwiązania dla krajowego i światowego przemysłu. Uczelnię odpowiedzialną społecznie, uczestniczącą w poszukiwaniu rozwiązań związanych z globalnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, tworzącą kompetentne, twórcze i odpowiedzialne społecznie kadry dla nauki i przemysłu przyszłości. Taką uczelnię Pan Rektor widzi za 8 lat.

Inauguracja 2022 (2)-2

Wizja uczelni nieodległej przyszłości według Pana Rektora to Uczelnia:

 • wyznaczająca trendy we wszystkich polach jej aktywności: odkryć naukowych, innowacji we współpracy z przemysłem, wybitnej twórczości, kształcenia, kontaktu z otoczeniem i promocji nauki,
 • partycypacyjna, oparta na poszanowaniu demokracji uniwersyteckiej, gdzie wysłuchuje się każdego, szuka kompromisu, szanuje odmienne opinie i czerpie z nich inspiracje,
 • przyjazna i sprawnie działająca, otwarta, gdzie z pomocą administracji, w środowisku spójnych bezpiecznych systemów informatycznych, we wzajemnej życzliwości, realizujemy zadania i pasje,
 • piękna urodą swych zabytkowych gmachów, a równocześnie współczesna architektonicznie, z czytelną strukturą powiązanych kampusów, nasyconą najnowszą technologią, ekologiczną, energooszczędną, przyjazną użytkownikom,
 • badawcza, która wyznacza nowe odniesienia i staje się inspiracją dla otoczenia gospodarczego i społecznego, o szeroko rozpoznawalnym profilu badawczym, inwestująca w talent i aktywność naukowców, tworząca warunki dla dokonywania odkryć, otwarta na współpracę międzynarodową,
 • użyteczna dla przedsiębiorstw i biznesu, odpowiadającą profilem kształcenia i badań na potrzeby wynikające z rozwoju gospodarczego przemysłowego naszego kraju i partnerów europejskich,
 • europejska, umiędzynarodowiona i wnosząca istotny wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

W kontekście uczelni przyszłości Pan Rektor przedstawił wizerunek dzisiejszej Uczelni badawczej, w której poziom badań naukowych odpowiada światowym standardom, jak i w znaczeniu lokalnym – jako jedna z 10 uczelni krajowych, które w konkursie ministerialnym uzyskały tak nazwany status:

 • europejskiej – udział w konsorcjum 7 znakomitych technicznych uczelni europejskich ENHANCE,
 • najlepszej uczelni technicznej w kraju wg rankingu Fundacji Perspektywy, a tytuł ten utrzymywany jest niezmiennie od 17 edycji,
 • trzeciej z najlepszych uczelni w Polsce wg tego samego rankingu: ta pozycja utrzymywana jest od 6 lat,
 • ogromnej społeczności akademickiej złożonej z ok. 5 tys. pracowników, w tym ok. 2500 nauczycieli akademickich, ponad 1000 doktorantów i prawie 21 tys. studentów,
 • studia na 62 kierunkach kształcenia, w tym na 20 kierunkach prowadzonych w języku angielskim,
 • ogromny kampus akademicki: centralny, południowy i obejmujący naszą Filię w Płocku, które łączą historię i nowoczesność, i które ciągle są modernizowane, tak by odpowiadały potrzebom naszej społeczności.

Rektor podziękował władzom samorządowym oraz firmom, które współpracują z Filią a nowym studentom pogratulował bardzo dobrego wyboru, ponieważ będą się kształcić w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie.

Inauguracja 2022 (4)-2

Podczas inauguracji Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba został wyróżniony Medalem „Laude Probus” przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego za wieloletnie wspieranie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, za tworzenie dobrych warunków do studiowania poprzez zaangażowanie w modernizację bazy naukowej i dydaktycznej oraz tworzenie nowych kierunków studiów dostosowanych do potrzeb Płocka i regionu.

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm, z którymi Filia od lat współpracuje. Składali oni na ręce Pani Prorektor ds. Filii gratulacje dotyczące osiągnięć i życzenia dla społeczności akademickiej dalszych sukcesów, podkreślając przy tym znaczenie Filii dla miasta, regionu i kraju.

Głos zabrali: JE Biskup Mirosław Milewski, Posłowie RP: Anna Cicholska, Elżbieta Gapińska, Z-ca Prezydenta Miasta Płocka Roman Siemiątkowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Inauguracja 2022 (3)-2

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez z-cę Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr Barbarę Felic immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora. O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział przedstawiciel samorządu studentów i doktorantów w Filii, Jan Ulbrych.

Inauguracja 2022 (9)-2

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 21 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor nagrodził 20 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz 3 studentów za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni.

Pięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektor prof. Renaty Walczak i Dyrektor Kolegium NEiS listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny nt. „Energetyka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans” wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski z Instytutu Techniki Cieplnej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Wykład ten poruszył wiele kwestii. Pan Profesor opowiedział jak niezbędna jest energia, która jest podstawowym składnikiem cywilizacji. Mówił, że aktywność ludzka jest blisko dwukrotnie większa niż suma ciepła geotermalnego dopływającego z jej wnętrza oraz energii płynów pod wpływem Księżyca i Słońca. Energia ta stanowi jednak tylko 1/10 000 energii otrzymywanej przez powierzchnię ziemi ze słońca. Prof. Milewski przedstawił problematykę energetyki wodorowej, która już niebawem będzie kluczową gałęzią przemysłu energetycznego, do roku 2070 jedyną, patrząc na trend liniowy, a zapewne wcześniej biorąc pod uwagę wykładniczy rozwój technologii wodorowych oraz sytuację geopolityczną.

LISTY GRATULACYJNE