Informacje dodatkowe

Informacje dla studentów WBMiP dotyczące możliwości odbycia praktyk zawodowych w firmach współpracujących

  • Energy 5 Sp. z o.o.
  • CNH Industrial Sp. z o.o.
  • Budmat Bogdan Więcek
  • Orlen Projekt S.A.

Firma Orlen Projekt S.A. przyjmie w 2017 r. studentów na bezpłatne praktyki zawodowe (odbywające się zgodnie z planem studiów po VI sem.) w następujących działach:

- Dział Pomiarów i Automatyki - 2 osoby
- Dział Teletechniczny i Elektryczny - 2 osoby
- Dział Mechaniczny - 2 osoby
- Dział Orurowania - 2 osoby
- Dział Budowlano-Architektoniczny - 9 osób
Kandydaci powinni legitymować się wysoką średnią ocen i muszą być rekomendowani przez Politechnikę.

Studenci III roku studiów ubiegający się o odbycie praktyk zawodowych w/w firmie proszeni są o złożenie załączonego wniosku w terminie do 14 czerwca 2017 r. do pełnomocników Dyrektorów ds. praktyk w odpowiednich Instytutach.

Kwalifikacja na praktyki odbędzie się na podstawie listy rankingowej średniej ważonej ocen ze studiów.