Opłaty

UWAGA !!!

Informujemy, iż wszelkich opłat związanych ze studiami począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do Sekretariatu KNEiS

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów proszone są o zapoznanie się z instrukcją pokazującą jak uzyskać informację o numerze konta.

Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017
Opłaty za kursy dokształcające w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za szkolenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Decyzja Rektora nr 119/2016 z dnia 06/07/2016

 zmieniająca decyzję nr 58/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
Opłaty za kursy dokształcające w roku akademickim 2015/2016
Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów i dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wnosić na indywidualne konto bankowe.

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia

Uchwała nr 212/XLVII/2014 Senatu PW z dnia 22 października 2014 r.