Opłaty

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Opłaty za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe
Opłaty za kursy dokształcające w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za szkolenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

 

Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia

Uchwała nr 332/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 23 września 2015 r.