Test Kompetencyjny na poziomie B2 (10.09.2016) na studiach niestacjonarnych

Test Kompetencyjny B2

Uwaga:

  1. Do testu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone wszystkie moduły (semestry) i nie zdali egzaminu w sesji zimowej.
  2. Listy osobowe z przydziałem do sal będą wywieszone 07.09.2016 na tablicy informacyjnej ZL (obok pok. 228) i na drzwiach sal w dniu przeprowadzania testu.

 

Przeprowadzenie testu: 

  1. Test  trwa 120 minut. Proszę zgłosić się 15 minut wcześniej.
  2. Test odbędzie się w jednej turze: 08.00-10.00.
  3. Student zgłasza się na egzamin z indeksem lub legitymacją studencką.
  4. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
  5. W czasie trwania testu wszystkie telefony komórkowe muszą być wyłączone i odłożone poza zasięgiem, w miejscu wskazanym przez egzaminatora. Telefon nie może także być używany do innych celów, np. jako zegarek. W czasie trwania testu nie wolno zadawać Komisji Egzaminacyjnej żadnych pytań.
  6. Niestosowanie się do poleceń egzaminatora może oznaczać usunięcie studenta z sali. Usunięciem z sali będzie skutkować każda próba ściągania lub porozumiewania się z inną osobą.

 

Wpisywanie ocen: 

  1. Wynik testu (tablica obok pok. 228) i wpisy do indeksu (pok. 227) w  tym samym dniu, tj. 10.09.2016 godz. 11:00-12:00.
  2. Wpisu dokona wykładowca, który prowadził zajęcia w ostatnim semestrze przed testem. Każda ocena, także negatywna, musi być wpisana do indeksu. W przypadku oceny negatywnej dalsze decyzje podejmuje Dziekan.