Studia w KNEiS

Studia na kierunku Ekonomia umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, która jest niezbędna dla zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych, a w rezultacie postępowania zgodnie z logiką gospodarowania.

Absolwentów tego kierunku cechuje samodzielność w myśleniu i działaniu oraz umiejętność modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studia na tym kierunku dostarczają metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w każdej skali (makro-, mezo- i mikroekonomicznej) oraz ułatwiają podejmowanie decyzji.

W szerokoprofilowym programie kształcenia realizowane są m.in. następujące przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, technologia informacyjna, logika, prawo (encyklopedia prawa, prawo cywilne, gospodarcze), ekonometria i badania operacyjne, prognozowanie i symulacje, finanse i bankowość, rachunkowość finansowa, polityka ekonomiczna i społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, metody oceny projektów gospodarczych, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, gospodarka a środowisko, języki obce oraz przedmioty humanistyczno-społeczne.

  • Gospodarka Przemysłowa

Celem tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do zrozumienia istoty i opanowania narzędzi aktywnej polityki gospodarczej stosowanej na poziomie przemysłu i poszczególnych przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych), a także zapoznanie studentów z systemem finansowym oraz narzędziami zarządzania finansami. Wiodące przedmioty specjalności są poświęcone kosztom i rachunkowości zarządczej, analizie finansowej działalności przedsiębiorstwa, polityce przemysłowej, podstawom nauki o przedsiębiorstwie, zarządzaniu strategicznemu, restrukturyzacji i przekształceniom własnościowym.

Połączenie wiedzy makroekonomicznej z narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu podmiotami (a więc mikroekonomii) sprawia, że absolwenci tej specjalności znajdują pracę w takich jednostkach jak: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, biura projektów, izby gospodarcze, agencje rozwoju i przedsiębiorczości, urzędy skarbowe i organy kontrolne. Zdobyta wiedza umożliwia również podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Szerokoprofilowe kształcenie zapewnia absolwentom duże możliwości pracy zawodowej oraz szybką adaptację do zmieniających się warunków gospodarki rynkowej.

  • Finanse i rachunkowość

Studenci tej specjalności zdobędą bogatą wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz analizy finansowej, która w połączeniu z nabytymi umiejętnościami praktycznymi przygotuje ich do ewidencjonowania zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych na szczebli operacyjnym. Zapoznają się również z zasadami funkcjonowania rynku finansowego oraz narzędziami zarządzania finansami.

Starannie przygotowany program kształcenia zapewnia absolwentom szerokie możliwości pracy zawodowej oraz  elastycznego dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego. Zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje społeczne  umożliwiają również podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  •  Ekonomia menedżerska

Program kształcenia dla specjalności prowadzonej na studiach magisterskich, obejmuje pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji, ryzyka i turbulentnego otoczenia. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności pozwalają zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, a także ułatwiają wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwo i umiejętne jej przetwarzanie.

ZAPISY