Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne

Przedstawione w artykule zasady kwalifikacji dotyczą kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, zdających maturę po 2005 roku lub maturę IB. Zawarto tu również informacje o uprawnieniach przysługujących laureatom i finalistom niektórych olimpiad i konkursów.

Kandydaci na studia są klasyfikowani według zasad ustalanych w każdej uczelni przez jej Senat.

Podstawę do decyzji stanowią dla maturzystów szkół polskich i abiturientów z maturami IB wyniki egzaminów maturalnych. Na warunkach preferencyjnych, poza kolejnością, są przyjmowani laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów, zgodnie z zasadami podanymi dalej.

PUNKTY ZA PRZEDMIOT P I PUNKTY KWALIFIKACYJNE PK

Kandydaci są umieszczani na listach przyjęć wg liczby punktów kwalifikacyjnych PK obliczanych dla 3 przedmiotów ze wzoru:

PK = Pmat × wmat + Pwyb × wwyb + Pjo × wjo

Punkty Pmat, Pwyb i Pjo są to punkty za przedmiot, odpowiednio z matematyki, przedmiotu do wyboru i języka obcego.

Punkty za przedmiot zależą od tego czy egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym czy podstawowym. I tak:

  • P = liczba % z egzaminu na poziomie rozszerzonym, lub
  • P = połowa liczby % z egzaminu na poziomie podstawowym

Dla matur międzynarodowych IB obowiązuje przeliczenie ocen na punkty za przedmiot według zasady:

  • P = 100/7 razy ocena egzaminu na poziomie „High” lub
  • P = 50/7 razy ocena z egzaminu na poziomie „Standard”

Maksymalna liczba PK wynosi zawsze 225. Do obliczania PK, punkty za przedmioty są brane z odpowiednimi współczynnikami.

Tabela współczynników wagowych dla kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Przedmioty →

↓ Kierunki studiów

Mat Przedmiot do wyboru JO
Fiz Ch Inf Bio Geo WoS JP
Budownictwo 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25
Inżynieria środowiska 1 1 1 0,75 1 0,75 0,25 0,25
Mechanika i budowa maszyn 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25
Technologia chemiczna 1 1 1 0,75 1 0,5 0,25 0,25
Ekonomia 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

[Mat – matematyka, Fiz – fizyka, Ch – chemia, Inf – informatyka, Bio – biologia, Geo – geografia, WoS – wiedza o społeczeństwie, JP – język polski, JO – język obcy]

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE LAUREATOM I FINALISTOM NIEKTÓRYCH OLIMPIAD ORAZ KONKURSÓW

Laureaci i finaliści określonych olimpiad oraz konkursów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku 2015, mogą być przyjęci poza procedurą konkursową, a laureatom i finalistom olimpiad językowych oraz niektórych konkursów zostanie przyznana maksymalna liczba punktów z przedmiotu związanego z tą olimpiadą lub konkursem.

Jakich kierunków studiów dotyczą oraz jakie rodzaje uprawnień one dają, oraz to czy dotyczą tylko laureatów czy również finalistów, można znaleźć w informatorze „Zasady i warunki przyjęć na studia …” oraz na stronie www.pw.edu.pl/kandydaci.

Dla uzyskania uprawnień należy, po dokonaniu zapisu na stronie internetowej, dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia zaświadczenie, oryginał lub skan uzyskanego dyplomu. Dokumenty te muszą zostać złożone do dnia 4 lipca. Opóźnienie złożenia dokumentów uniemożliwi ich uwzględnienie w procesie rekrutacji.

Na studia w Politechnice Warszawskiej w Płocku, na wybrane kierunki, poza procedurą kwalifikacyjną mogą być przyjęci finaliści i laureaci następujących konkursów lub olimpiad:

Konkurs lub olimpiada B MiBM TCh E
Olimpiada: Astronomiczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Informatyczna, Matematyczna oraz Wiedzy Technicznej (laureaci i finaliści) + + + + +
Olimpiada: Lingwistyki Matematycznej, Filozoficzna, Wiedzy o Wynalazczości (laureaci) + + + + +
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci) + + + + +
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (laureaci oraz finaliści)         +
Olimpiada: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Wiedzy o Unii Europejskiej (laureaci oraz finaliści)         +
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (laureaci oraz finaliści)   +      
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości (laureaci) + + + + +
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (laureaci) +        
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (laureaci oraz finaliści)   +      
Olimpiada Techniki Samochodowej (laureaci oraz finaliści)     +    
Olimpiada Innowacji Technicznych (laureaci)   + + +  
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny (laureaci oraz finaliści)     +    
Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza (laureaci oraz finaliści)       +  
Konkurs Chemiczny PW (laureaci)       +  

[B - budownictwo, IŚ - inżynieria środowiska, MiBM - mechanika i budowa maszyn, TCh - technologia chemiczna, E - Ekonomia]

W procedurze kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów z odpowiedniego przedmiotu mogą uzyskać:

a. laureaci olimpiad językowych - z języka obcego,

b. laureaci i finaliści Turnieju Młodych Fizyków - z fizyki,

c. laureaci i wyróżnieni finaliści konkursów: Chemicznego, Fizycznego i Matematycznego, organizowanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej - z przedmiotu związanego z konkursem.