Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/18

Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/18

Zapraszamy absolwentów studiów Mechaniki i budowy maszyn oraz Budownictwa do podjęcia studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii.

Wydział BMiP PW oferuje stacjonarne studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) w języku polskim. Studia te umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w jednej z dwóch dyscyplin naukowych:

  • BUDOWNICTWO
  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy.

Stacjonarne studia doktoranckie (SSD) obejmują:

  • realizację indywidualnego programu studiów,
  • przeprowadzenie przewodu doktorskiego, prowadzącego do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Studia trzeciego stopnia trwają nominalnie 4 lata. Okres trwania studiów może zostać przedłużony. Zasadniczym elementem tych studiów jest samodzielna praca badawcza realizowana pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego. Rekrutacja na studia trzeciego stopnia na Wydziale BMiP PW odbywa się co 2 lata. Każdy doktorant może otrzymać stypendium już na I roku SSD.

Rejestracja kandydatów na studia III stopnia, rozpoczynające się od semestru zimowego 2017/2018, trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku poprzez system rekrutacyjny.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej planowany jest na 12 września 2017 r. O szczegółach dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są po złożeniu dokumentów w sekretariacie.

 

Bliższych informacji na temat studiów trzeciego stopnia udziela:

  • Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW
  • Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 213
  • mgr Edyta Dobrzyńska 
  • tel. 24 367 22 13, 24 262 71 01
  • e-mail: suplement.wbmp@pw.edu.pl