Komunikat dla osób przyjętych na studia niestacjonarne na WBMiP

Komunikat dla osób przyjętych na studia niestacjonarne na WBMiP

Komunikat dla osób przyjętych w dniu 17.09.2018 r. na studia niestacjonarne WBMiP. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W dniu 6 października 2018 r. odbędzie się zjazd organizacyjny (obecność obowiązkowa). Prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć podczas zjazdu organizacyjnego, który będzie dostępny pod adresem.

W dniu 6 października 2018 r. nastąpi immatrykulacja – złożenie ślubowania akademickiego (podczas Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego).

W dniu 6 października 2018 r. nastąpi podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia (podczas Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego).

Po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, numer indywidualnego konta bankowego należy uzyskać po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia) dostępnym pod adresem.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które nie posiadały dotychczas dostępu do systemu USOSWeb, mogą sprawdzić czy zostały już zarejestrowane w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów w sekcji Stan rekrutacji. Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za pierwszy semestr studiów oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) i indeksu w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Opłata za pierwszy semestr studiów wynosi:

  • 2800 złotych (studia pierwszego stopnia na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria środowiska),
  • 3200 złotych (studia pierwszego stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna),
  • 2700 złotych (studia drugiego stopnia na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna).

Informacje o opłatach za inne formy kształcenia znajdują się pod adresem.

  • Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 17 zł, a za wydanie  indeksu wynosi  4 zł.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 znajduje się pod  adresem.

W dniu 6 października 2018 r. kandydaci przyjęci na studia mogą dostarczyć do Dziekanatu – Sekcji Studiów Niestacjonarnych (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 213) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. 

Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 11 października 2018 r. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod adresem.

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie – Sekcji Studiów Niestacjonarnych: (tel.: 24 262 71 01, 24 367 21 52, 607 562 301, e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Uroczysta 52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w PW Filii w Płocku z udziałem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godzinie 1100 w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza17. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału (obecność nie jest obowiązkowa).