Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komunikat dla osób przyjętych na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna z dnia 14 lutego 2017 r.

Osoby, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć otrzymania legitymacji studenckiej, a nie zamieściły w systemie pliku ze zdjęciem, prosimy o przesłanie tego pliku e-mailem do Dziekanatu – Sekcji Studiów Niestacjonarnych (dziekanatza@pw.plock.pl) do dnia 21 lutego 2017 r. Zdjęcie powinno być kolorowe, mieć proporcje boków 2 × 2,5, przy minimalnym rozmiarze 300 × 375 pikseli. Plik zawierający zdjęcie powinien mieć format jpg i mieć rozmiar nie większy niż 50 KB.

 

Podczas  pierwszego zjazdu studiów niestacjonarnych prosimy o stawienie się w Dziekanacie – Sekcji Studiów Niestacjonarnych (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 213, piątek godz. 1000 – 1800, sobota godz. 830 – 1330) w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia i dopełnienia pozostałych formalności.

 

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb:

  • opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,
  • opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) i indeksu w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  w PW po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

 

Opłata za pierwszy semestr studiów wynosi 2700 złotych.

 

Informacje o opłatach za inne formy kształcenia 

 

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 17 zł, a za wydanie indeksu wynosi 4 zł.

 

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 

 

Do dnia 24 lutego 2017 r. wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani dostarczyć do Dziekanatu – Sekcji Studiów Niestacjonarnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niespełnienie tego warunku spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych i niewydanie legitymacji studenckiej.

Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie

 

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony na stronie oraz w gablocie przed Dziekanatem – Sekcją Studiów Niestacjonarnych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie – Sekcji Studiów Niestacjonarnych (tel.: 242627101, 243672152, e-mail: dziekanatza@pw.plock.pl).