Informacja dla kandydatów na studia I stopnia

Informacja dla kandydatów na studia I stopnia

Zakończone zostały zapisy na studia stacjonarne I stopnia w Filii PW w Płocku. Zarejestrowani Maturzyści wyniki rekrutacji poznają 19 lipca. Informacja o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu pojawi się na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydatów.

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia w I turze odbędzie się w dniach 20-21 lipca. Informację o tych terminach kandydaci zobaczą jeszcze na swoich kontach rejestracyjnych.

Osoby zakwalifikowane na studia powinny w wyznaczonych terminach złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymagane dokumenty:

  1. świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  2. dowód osobisty wraz z kserokopią,
  3. 2 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Przy składaniu dokumentów należy:

  1. sprawdzić i podpisać podanie - ankietę,
  2. odebrać decyzję o przyjęciu na studia i potwierdzić jej odbiór,
  3. odebrać skierowanie na badanie lekarskie,
  4. wypełnić pozostałe wymagane dokumenty.

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone, w obowiązującym terminie, przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat wypełnia zamieszczony poniżej formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez niego osoba. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo

CO DALEJ

• U lekarza medycyny pracy należy wykonać badania lekarskie. Badania ze skierowaniem z uczelni wykonywane są bezpłatnie w przychodniach, z którymi zawarł umowę Marszałek Województwa. Wykaz tych przychodni znajduje się tutaj.

• Najpóźniej w pierwszym dniu zajęć należy złożyć w dziekanacie orzeczenie lekarskie.

• W roku akademickim 2017/2018 pierwszym dniem zajęć jest 2 października.

 Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj.