I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

14 maja 2014 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odbyło się I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Podczas spotkania podpisana została umowa partnerska przez członków klastra, reprezentujących sektor biznesu, instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe. Naszą Uczelnię reprezentował Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.

Mazowiecki Klaster Chemiczny

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei „clusteringu”, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. Efektem tych działań było powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego koordynatorem został wybrany Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. List intencyjny w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego w dniu 26 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego sygnowali przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych.